Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd

Op 13 december 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd. De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit  - deal en no-deal - en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

UK and EU flags

De impactscan is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. In 2019 worden nieuwe modules aan de scan toegevoegd. Dan kan de scan ook gebruikt worden door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. U vindt de scan op de  website van Europa Decentraal. De scan wordt regelmatig geactualiseerd.

Mogelijke impact

De scan is verdeeld in vier thema’s: internationale samenwerking, interne bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en burgers. Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van decentrale overheden kan raken. Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Een bekend voorbeeld waar de Brexit mogelijk gevolgen kan hebben voor een overheidsorganisatie is wanneer een gemeente een deel van haar administratie, waarin onder andere persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht heeft bij een databedrijf dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf voldoet momenteel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (een EU-verordening), maar zal dit na de Brexit ook zo blijven? De Brexit Impact Scan biedt overheidsorganisaties advies over hoe zij hiermee om moeten gaan.

Brexit-alert

Medewerkers van decentrale overheden kunnen zich verder op europadecentraal.nl/brexit aanmelden voor de Brexit-alert. Ze ontvangen dan wekelijkse updates over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Brexit die van belang zijn voor hun organisatie.

Brexit Impact Scan voor ondernemers

Bent u ondernemer? Wilt u advies gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan voor bedrijven.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.