Export

Levert u aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Na de overgangsperiode verandert het een en ander voor u. U kunt te maken krijgen met de douane, belasting en heffingen, documenten en producteisen. Ook wanneer u levert via een tussenpersoon heeft Brexit invloed.

Douane

Douane Verenigd Koninkrijk

U krijgt na de overgangsperiode te maken met grensformaliteiten en wellicht (langere) wachttijden bij de grens. Het is vooral belangrijk om daar rekening mee te houden bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar.

Wees u ervan bewust dat u na de overgangsperiode mogelijk een Brits EORI-nummer (douanenummer) moet aanvragen.

Op Ondernemersplein.nl vindt u uitleg over het exporteren van goederen buiten de EU.

Douane Nederland

U moet de Nederlandse Douane laten weten dat u goederen exporteert naar een land buiten de EU. Op Douane.nl/brexit vindt u meer informatie en een stappenplan met alles wat u daarvoor nodig heeft. Zo heeft u bijvoorbeeld een EORI-nummer nodig.

Gaat u vaak naar het Verenigd Koninkrijk exporteren? Dan is het handig om een Authorised Economic Operator (AEO) vergunning aan te vragen. Die biedt u diverse voordelen op het gebied van internationaal handelsverkeer, zoals minder fysieke controles en voorrang bij controles.

Heeft u weinig ervaring met exporteren? Overweeg eens uw douaneaangifte uit te besteden aan een expediteur of vervoerder. Doe dit op tijd, want veel expediteurs hebben beperkte capaciteit om nieuwe klanten aan te nemen.

"Het maakt niet uit waar de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op uitkomen, sowieso komen er douaneformaliteiten terug.” Harry Mulder – Europese Douanewetgeving, Ministerie van Financiën

stappenplan Douae Brexit Magazine
Beeld: Brexit e-magazine

Exportdocumenten

Na de overgangsperiode krijgt u te maken met exportdocumenten. Sommige documenten toont u bij de Douane als u goederen uitvoert. Zorg dus dat u tijdig de documenten op orde hebt. Bij de KVK vindt u meer informatie en een video over die exportdocumenten.

Op termijn wordt meer duidelijk welke exportdocumenten u nodig heeft voor uw export naar het VK. Voor uw export naar andere derde landen heeft Brexit ook gevolgen voor het aanvragen van deze documenten. Zodra met het VK definitieve handelsafspraken zijn gemaakt, vindt u informatie over de benodigde exportdocumenten in de Market Access Database (MADB). Verdiep u alvast in de informatie die daar nu al te vinden is.

Btw, invoertarieven en overige heffingen

Btw

De aangifte van btw verandert na de overgangsperiode. Dan geldt het VK voor de belastingen als niet-EU-land. Bij export van goederen naar niet-EU landen gelden andere btw-regels. Op Belastingdienst.nl/brexit vindt u meer informatie over btw en zakendoen buiten de EU.

Wees u ervan bewust dat het VK na de overgangsperiode niet langer deel uitmaakt van de verschillende digitale btw-systemen van de EU, zoals RES en VIES. Daar hoeft u dus geen gebruik meer van te maken.

De Britse overheid heeft informatie gepubliceerd over de voorgenomen veranderingen wat betreft de manier en het tijdstip van heffing en teruggave van btw (VAT) in het VK. Het VK heeft aangegeven om tijdelijk versimpelde importprocedures in te stellen als het niet lukt om handelsafspraken te maken. De Trade Tariff database van het VK geeft de hoogte van de btw per product.

Let op: de zogeheten No Deal Guidances zijn niet meer geldig, maar geven nog wel inzicht in wat de gevolgen zijn als de EU en het VK geen afspraken kunnen maken.

Invoertarieven en overige heffingen

Na de overgangsperiode gelden voor goederen uit de EU bij invoer in het VK de WTO-invoertarieven en andere heffingen van het VK, zoals btw en accijns.

Kijk in de Trade Tariff database voor de meest actuele handelstarieven, btw-tarieven en uitzonderingen per product. Het VK heeft aangegeven een eigen Trade Remedies Authority op te richten voor het behandelen van klachten omtrent anti-dumping en subsidies. De Britse overheid heeft meer informatie gepubliceerd over Trade Remedies.

Producteisen

Bij export buiten de EU kunnen er aanpassingen van uw product of productverpakking nodig zijn.

Als handelsafspraken uitblijven, verandert na de overgangsperiode de manier waarop een ondernemer in het VK moet aantonen dat hij voldoet aan bepaalde producteisen, zoals de Europese CE-markering. De Britse overheid heeft informatie geplubliceerd, die inzicht heeft in wat de gevolgen zijn als handelsafspraken uitblijven.

De NVWA beschrijft welke eisen gesteld worden aan verschillende producten bij export, waaronder levensmiddelen, non-food-artikelen, dieren en planten en verpakkingshout.

Zomaar met een vrachtwagen vol pakketten naar het Verenigd Koninkrijk rijden is na Brexit niet meer zo eenvoudig als het nu nog is.

Contracten en afspraken

Contracten

Breng in kaart welke gevolgen Brexit heeft voor de bedrijfsvoering en stimuleer contractspartijen om hetzelfde te doen. Lees meer over de gevolgen voor contracten.

Vervoersafspraken

Maak duidelijke vervoersafspraken. Wie regelt het vervoer, wie betaalt het, wie is verantwoordelijk voor schade, de afdracht van eventuele invoerheffingen, wie sluit welke verzekering en wie meldt aan bij de Douane?

Vervoert u goederen via de Nederlandse havens, dan krijgt u na de overgangsperiode te maken met grensformaliteiten. Bij vervoer via de ferryterminals wordt het voormelden van douanedocumenten via het havensysteem Portbase door de ferryterminals verplicht gesteld. Ook andere terminals kunnen deze eis stellen.

Op GetReadyforBrexit.eu vindt u welke stappen u moet zetten om u voor te bereiden op Brexit.

Lees meer op de pagina Transport.

Financiën

Betalingsvorm

Kies de betalingsvorm die past bij de transacties. Beperk de risico's. Denk daarbij aan mogelijke koerswisselingen. Neem contact op met uw bank over de afwikkeling van de betalingen. En ga na of uw bank hier klaar voor is.

Werkkapitaal

Zorg voor voldoende cashflow. U krijgt mogelijk te maken met negatieve gevolgen door Brexit. Bijvoorbeeld door veranderingen bij de afhandeling van btw. Het moment van betalen van de btw en de mogelijkheid tot terugvragen van de btw kan langer duren.

Britse onderdelen tellen niet langer mee voor EU-oorsprong

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar landen buiten de EU (o.a. Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Als u gebruik maakt van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, zou u al tijdens de overgangsperiode daar mogelijk geen voordeel meer van kunnen ondervinden. Dit hangt af van de bereidheid van deze landen om het VK als EU-land te behandelen in het kader van hun handelsakkoorden met de EU. Momenteel zijn er geen indicaties dat landen producten die (deels) komen uit het VK of gemaakt worden van onderdelen uit het VK anders behandelen, maar indien dit wel het geval is, dan zal de douane het bedrijfsleven hierover informeren. Meer informatie vindt u bij de Douane.

Wat is preferentiële oorsprong?

In een handelsakkoord is per product afgesproken welke eisen gelden om van preferentiële EU-oorsprong te kunnen spreken. In grove lijnen geldt:

  • of een product volledig verkregen is in de EU;
  • welke bewerking in de EU moet hebben plaatsgevonden;
  • wat het maximum is aan niet van oorsprong zijnde materialen.

Tijdens de overgangsperiode

Sinds Brexit (31 januari 2020) behandelen sommige derde landen onderdelen uit het VK mogelijk als niet van EU-oorsprong zijnde materialen. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor leveranciersverklaringen. Exporterende bedrijven doen er goed aan officiële informatie bij het partnerland / land van bestemming te raadplegen, om uit te zoeken of deze EU oorsprong van de exportproducten aanvaarden.

Producten kunnen door de veranderende situatie van EU-oorsprong bij invoer hoger belast worden. Dit heeft mogelijk effect op het aantal bestellingen dat u krijgt.

Bij verkoop moet u als exporteur de EU-oorsprong kunnen aantonen van uw product.

Na de overgangsperiode (31 december 2020)

In principe tellen producten die (deels) uit het VK komen na afloop van de overgangsperiode niet meer mee voor EU-oorsprong, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt.

Lees ook het interview Made in the EU – or not?

“De impact kan dan groot zijn en behoorlijk doorwerken” - Martin van der Weide, beleidsmedewerker Exportdocumenten KVK

Tussenpersonen

Doet u aan indirecte export via bijvoorbeeld een agent of distributeur? Doorloop de contracten met uw (buitenlandse) tussenpersoon. Let hierbij op de geldigheidsduur en welk recht van toepassing is. Wees daarbij extra alert op langetermijncontracten die doorlopen na de overgangsperiode. Overweeg clausules op te nemen over overmacht en onvoorziene omstandigheden die te relateren zijn aan Brexit. Maak duidelijke vervoersafspraken. Gebruik de ICC Incoterms® voor duidelijke afspraken over de leveringsvoorwaarden en het transport van uw goederen.

Maakt u gebruik van een handelsagent of werkt u zelf als handelsagent? Dan is het van belang de ontwikkelingen van de EU Agentuur Richtlijn goed in de gaten te houden.

Douanecontrole bij Schiphol
Beeld: Belastingdienst - Jean-Pierre Jans
Douanecontrole bij Schiphol

Digitaal platform

Ga na in uw contracten welke afspraken u hebt gemaakt met uw digitaal platform. Kijk vooral naar afspraken over transport, exportdocumenten, douane en btw, omdat deze onderwerpen geraakt worden door Brexit. Een zending van goederen naar het Verenigd Koninkrijk gaat straks langs de douane. Dat vereist extra papierwerk, mogelijk met vertraging en extra kosten.

Leveren aan overheden

Levert uw organisatie goederen of diensten aan aanbestedende diensten (zoals overheden) uit het VK kan Brexit ook impact hebben op uw toegang tot toekomstige aanbestedingen. In het terugtrekkingsakkoord is afgesproken dat aanbestedingen die lopen tijdens de overgangsperiode in elk geval mogen worden afgerond. Voor nieuwe gevallen geldt dat het VK waarschijnlijk na afloop van de overgangsperiode op korte termijn zelfstandig toetreedt tot het Government Procurement Agreement van de WTO.

Zodra het VK toegetreden is, heeft u voor het grootste deel dezelfde toegang als op dit moment. De precieze toegang kunt u te zijner tijd op deze website controleren. Houd de Britse overheidswebsite in de gaten voor een overzicht van tenders voor toekomstige aanbestedingen.

Let op: hoewel u lopende aanbestedingen kunt afronden, kunt u wel te maken krijgen met nieuwe verplichtingen, zoals grensformaliteiten, en werkvergunningen.

Export van specifieke goederencategorieën

Voor bepaalde goederen gelden specifieke regels:

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.