Gevolgen voor contracten

Brexit kan er toe leiden dat afspraken tussen Nederlandse en Britse contractspartijen vanaf Brexit niet meer of niet meer op dezelfde manier kunnen worden nagekomen. Dat kan tot schade of juridische procedures leiden. En vervolgens tot de vraag wie dat moet betalen.

Inventariseer vast welke gevolgen een cliff-edge Brexit heeft voor uw bedrijfsvoering en verzoek uw contractspartijen uitdrukkelijk om hetzelfde te doen. Als deze acties leiden tot de conclusie dat Brexit nadelige gevolgen heeft voor het kunnen nakomen van contractsafspraken, ga dan zo snel mogelijk in gesprek met contractspartijen. Zo kunt u van te voren proberen deze gevolgen te ondervangen, om schade en geschillen daarover zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan voorkomen dat u in dure en tijdrovende (gerechtelijke) procedures betrokken raakt.

Voor het geval een gang naar de rechter toch onvermijdelijk blijkt, wordt geadviseerd te zorgen voor een 'paper trail' van pro-actief, zorgvuldig en redelijk handelen jegens de wederpartij. Verder is het belangrijk dat de contractspartijen het voor Brexit eens zijn over het land waarin geprocedeerd mag worden, en op basis van welk nationaal recht. Dat voorkomt een discussie op basis van welk recht eventuele geschillen beslecht dienen te worden.